VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉS HONLAPJA

Adózással kapcsolatos tájékoztatás

2022. augusztus 30.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Célszerű a „régi” kata-soknak- a 2022. szeptember 15-i adófizetés miatt – mihamarabb választani az „új” kata-t iparűzési adóban (nem követnek el jogsértést azok sem, akik ezt 2022. október 15-ig megteszik)

2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi kata) szabályai, ezért a jelenlegi katásoknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a kata adóalanyiságuk. A megszűnéssel kapcsolatban a jelenlegi katásoknak nincs külön bejelentési kötelezettségük. Minden érintett vállalkozásnak el kell döntenie, hogy milyen szabályok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől, legyen az a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), vagy az önkormányzatnál.

A NAV-nál az új kata választásáról 2022. augusztus 1-jétől lehet nyilatkozni, a 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján az új kata szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön létre, ha az egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jén megfelel a Kata tv-ben meghatározott feltételeknek.

Az új katát kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a nyilvántartásban rögzített tevékenységeire. Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új kata feltételeinek, nem válnak automatikusan az új kata alanyává. Ha az új kata szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha így kívánnak adózni az iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé is.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Htv.) 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. (új kata) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. (1%-kal számítva: évi 25. ezer Ft, 2%-kal számítva: évi 50 ezer Ft) Ha a tételes adózó vállalkozó e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerint a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti (új Kata-alanyok számára nyitva álló) adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által központilag rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

A nyomtatvány az Elektronikus Önkormányzati Portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / keresztül elektronikusan nyújtható be. A benyújtás határideje az új kata tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség (végső határidő: 2022. október 15-e)! A bejelentésre alkalmas „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlap a Portál honlapján elérhető.

A 39/B. § (9) bekezdésében rögzített 45 napos határidő tehát az egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának a bejelentésére és nem a választásról szóló döntés meghozatalára vonatkozó határidő. Így, nincs akadálya annak, hogy az „új kata” alanya az egyszerűsített adóalap-megállapításól szóló döntést már 2022. szeptember 15-ig meghozza, ha ezt a NAV-nál már megfelelő módon be is jelentette.

Az (időarányos) iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni /az Iparűzési adót Vigántpetend Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 11748052-15427889-03540000 kell befizetni/ függetlenül az új kata bejelentésétől.

A 2022. szeptember 15-i határidőig a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó időarányos adóját be kell fizetni, azaz 8.356 Ft-ot kell megfizetnie. /122 nap/365 nap x 2 500 000 Ft x 1%-kal/

Ha az „új Kata” szerint adózó 2022. szeptember 15-én az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazza és a szerinti adót fizet, és az egyszerűsített adóalap-megállapításról szóló bejelentést csak 2022. október 15-ig teszi meg az a jelzett módon az önkormányzati adóhatósághoz, akkor nem követ el jogsértést.

Amennyiben viszont az egyszerűsített adóalap-megállapítás alapján kalkulált adóját csak a 2022. szeptember 15-ét követően tett adóhatósági bejelentését követően (2022. október 15-én vagy azt követően) fizeti meg, akkor az adófizetési kötelezettsége elkésettsége miatt – csekély összegű – késedelmi pótlék terheli, amelyet 2022. szeptember 16-ától kezdődően kell terhére adószámláján felszámítani.

Vigántpetend, 2022. augusztus 29.

 

                                             Vigántpetend Község Önkormányzata

 

Meghívó a 2022. augusztus 26-i rendes nyilvános testületi ülésre

2022. augusztus 19.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. augusztus 26-án (pénteken ) 16,30 órai kezdettel

rendes nyilvános testületi ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája, Vigántpetend Kossuth u.32.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Napirend:
1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter körzeti megbízott

3./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előadó: Czuppon Rita egyesület elnöke

4./ Beszámoló a könyvtár 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Ács Szilvia könyvtár vezetője

5./ Tájékoztató a Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány tevékenységéről
Előadó: Bácsi Károly kuratórium elnöke

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Kapolcs-Vigántpetend ivóvízellátó rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
b.) Hegyesd szennyvízelvezető és– tisztitó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
c.) Viziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása

Előadó: Győriványi Dániel polgármester

Vigántpetend, 2022. augusztus 8.
Győriványi Dániel
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.

Pályázat – Óvoda Intézményvezető munkakör betöltésére

2022. augusztus 06.

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai intézményfenntartó Társulása

pályázatot hirdet

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A pályázat innen tölthető le PDF formátumban.